Friday, December 5, 2008

Terror threat mitigation: our role

ಜನರು ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ...ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು (ಕೊನೆ ಹನಿ ನೋಡಿ) ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರೀ ಬೆಳವಣಿಗೆ!
ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ, ಸೇನೆ, ಪೋಲಿಸ್ ಪಡೆಗಳ ಸ್ತೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವು ಮಾಡಬೇಕು...


(ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರ ಬಂಧನವಾದಾಗ ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು)
Co operation from the common man is the key word for secure society!
Please have faith in the government, administration...
If all of us (media, public, law enforcement) were to temper our reaction and response to terrorist events, we would lessen our attractiveness as a terrorist target and reduce the overall impact of the attack

The Media
have the responsibility for accurately and objectively reporting a terrorist event, as exaggeration would only serve to increase the terrorist effect. Unknowingly they act like informants to the terror groups or agents for corporates trying to sell gadgets to the forces...

Law enforcement must remain both sensitive and sensible, in other words, not letting their emotions cloud their judgment when investigating terrorism or protecting the public from it. There is no meaning left in cliches like "security beefed up" etc.,

Politicians
Avoid knee jerk reaction: avoid using terrorist attacks as a platform for pushing other agendas or justifying irrational expenditures.
They should also refrain from making hasty comments/ statements which might hamper investigations.
They should also avoid useless exercises like visiting the victims of terror attacks in the hospital/ visiting the dead, which will not only hamper the medical management but also burdens the local administration and the police – who otherwise should be involved in relief measures/ investigations. (It is a well known fact that, the terrorists target hospitals for secondary attack, as they know that victims of primary attack would be rushed to hospitals along with curious onlookers/ security agencies/ politicians and media!)· It is sad to note that three senior police officers died near a hospital today.

The Public
has the responsibility to look at terrorist events in perspective, and has an important role in balancing the response of the media, law enforcement and politicians, by trying to learn as much as they can about terrorist methods of operation, to understand what the real threat is to them, and identify the appropriate measures to stop them. Ignorance of these methods reduces the public's ability to act as a check and balance to the policies and activities of the other sectors who represent and serve them. Public should also minimize use of cellular network at the time of such terror attacks to prevent network jam (remember that by doing so, you may save lot of lives!)·

ಸಿಂಗಾಪುರದ ಜನರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ...Singaporeans have already into a fear free nation building...

==================

ಕೊನೆ ಹನಿ

ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲವೇ? ತಾವು ದಶಕಗಟ್ಟಲೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವದಿಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗದ ಪಕ್ಷದವರು ಇವರೇ! ಜನರಿಗೆ ಇವರ ಕೊಂಕು ನುಡಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ!

2 comments:

Rakesh Yellur said...

Good post.

Those in media and page-3 circuit protesting against govt and politicians should realize that in Independent India, politicians have been the foremost target and victims of terrorism.

Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, dozens of MLAs killed in Punjab, J&K, Orissa, Andhra (by Naxals), North East states and of course in our own Karnataka at Bhatkal, Karwar among others were victim of terrorism.

Compared to this one has to ask all our esteemed Editors how many of journalists are victims of terrorism in India?

When 9/11 happened whole US stood behind the govt including media. Everyone agreed there was intelligence lapse but no finger pointing was done by media. Instead a commission formed which published a comprehensive report and listed steps to prevent future attacks.

Rakesh Kumar Singh said...

Dear Sir,

When can we say enough is enough. As rightly pointed out more than twenty prominent poiticians have been killed by terrorists. But then they learned the lesson and one can see the elaborate security that has been prepared to them. Today evenpolitician who should be in jail for life is protected by NSG commandos. Compare it with normal people killed by Terrorist in just this year.

Now what should they do. listen to the politician bravado and watch him playing political game or put a blame on someone who is responsible for their protection.

There is a sense of panic overall. Everyday when we go to work we are not sure whether we will return back alive. Terrorist acts happens with imputiny. We hear the same resonse again and again and then wants us to belive and have faith in the system when the system has failed us.

On the second day itself the politicians started playing their game. Policemen meant for prevention of crime is diverted to protect politician. If a CM visits any place that place is sanitised days before. But two terrorist keeps killing people at will at a busy railway station for more than half hours carefuly watched by an army of policemen with lathis and then someone wants to respect them.

Where is the elusive police reforms that we hear all the time. By hanging Afzal Guru will suddenly the Lathis turn into AK 47.
Then there is Barkha Dutt. She is the one that epitomises what is wrong with Indian Media.In the battle of TRP life is compromised and the terrorist would always love Indian media to follow wherever they go so that they can be aware of what is happening outside and plan alongwith.

But then this is india. After few days people will forget everything. And same thing will happen somewhere else and same discussion would start. The Politician will see to their own security ugraded and the protection of citizen will be left to the same disgruntled untrained policemen with lathi.

Sir, you have taken some initiative and this is not any reaction to any particular incident in strengthening the police force. You have made us aware of such initiative long back before Mumbai incident. I just hope that you take it to logical conclusion because all such plans made before has been killed at the discussion table itself.