Monday, June 16, 2008

ಇವರಿಗೇನಾಗಿದೆ? Have they forgotten what they have done during thier rule?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿವೆ !

ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪಹರಣ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು? ನಾಗಪ್ಪ ನವರ ಕೊಲೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಯಿತು?

============================================

Media or Paparazzi? ...Visual Media blamed for the death of PadmaPriya read link http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=47754&n_tit=Udupi%3A%20Bhat%20Family%20Criticises%20Visual%20Media%2C%20Blames%20Atul%20Rao

No comments: