Monday, July 21, 2008

20.07.2008: ಈಶ್ಯಾನ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ತ೦ಡಗಳಿ೦ದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಗ್ರಹವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ

(ಚಿತ್ರ : ಆಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್)
ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿತ್ರ: http://www.gulfkannadiga.com/photodisplay.php?id=11215

No comments: